BÉNS CATALOGATS
CONSTRUCCIONS I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DE JOAN GÓMEZ RIPOLL CAMPOS.

Incoació de l’expedient de declaració com a bé catalogat per Resolució de la CIPHA de 09-04-2001
(BOIB núm. 57 de 12-05-01).

Informe Institució Consultiva: Comissió executiva de l’IEE de 12-6-01.

Informació pública: BOIB núm. 116 de 27-09-01.

Núm. registre de la CAIB:

Can toni d’en portmany (Sant Rafel de sa Creu)

Obra de Joan

Incoació: acord de la CIPHA del dia 7 de juny de 2002-06-25

Trasllat de l’acord

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Registre de Sortida  7532 de 19-6-02 i justificant de recepció de 21-6-02

CASETES/VARADORS DE SA PUNTA DES MOLÍ (BADIA DE SANT ANTONI)

Incoació: acord de la CIPHA de 28-02-2001 (BOIB 38 de 29-03-01)

Informació pública:  BOIB núm. 75 de  23-06-2001

Núm. registre de la CAIB: 

Informe Institució Consultiva: Comissió Executiva de l’IEE de 24-01-2000.

BÉNS D’INTERÈS CULTURAL

CONJUNT HISTORICOARTÍSTIC DE LA CIUTAT D’EIVISSA (Dalt Vila, sa Penya, la Marina i l’eixample del conjunt).

Decret 307/1969, de 13 de febrero (BOE 3 de marzo) pel qual se declara conjunt historicoartístic.
Aquesta declaració comprén el casc antic, que abarca construccions des d’època medieval fins a època contemporània.

TEATRE PEREIRA

Per acord del Ple del Consell d’Eivissa i Formentera en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2000 se declara Bé d’Interès Cultural amb la categoria de monument.
No es fixa delimitació de l’entorn de protecció ja que es troba dins del conjunt històric de la ciutat d’Eivissa que ja compta amb un pla especial de protecció.
Núm. registre BIC de la CAIB:  7026 - 2 - 2 - 51 - 2819
Codi d’identificació registre DGBA (Ministeri de Cultura):   R-I-51-0010653
Aquest teatre va ser construït el 1898.

PUIG DE MISSA

Altell anomenat  " PUIG DE MISSA", la declaració comprén  l’església de Santa Eulària des Riu, el grup de cases i la  part de l’altell directament relacionada amb el conjunt edificat. Es declara Paratge pintoresc per Decret de 4 de agosto de 1952 (BOE núm. 240 de 27-8-52), i conjunt històric per incoació com a BIC per resolució de la CIPHA de 22-04-02 i declarat pel ple del Consell el 20-12-02.

Actualment té la condició de Bé d’Interès Cultural amb la categoria de lloc històric. Tot i que l’església és del segle XVI, els elements que hi entren arriben fins al segle XX.

MINES DE S’ARGENTERA

Incoació expedient per a la declaració com a BIC amb la categoria de zona arqueològica per Resolució de la CIPHA de 16-07-01 (BOIB 7-8-01; BOE 22-08-01)
Núm. registre BIC de la CAIB:  7054 - 2 - 2 - 55 - 2846
Codi d’identificació registre DGBA (Ministeri de Cultura):   A-R-I-55-0000659
Informe Institució Consultiva
Informe favorable de la Comissió Executiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs de 20-11-01.

LA DELIMITACIÓ DELS DITS CONJUNTS HISTORICOARTÍSTICS

(BOIB 25-5-96) és la següent:

Resta dels conjunts historicoartístics: zona compresa en un radio de 250 metres a partir del centre de cadascuna de les esglésies. Tot i que les esglésies són anteriors al període 1850-1950, els conjunts que les rodejen tenen elements d’aquest període.

CASETES/VARADORS DE FORMENTERA

Incoació expedient per a la declaració com a BIC amb la categoria de lloc d’interès etnològic per Resolució de la CIPHA de 28-01-2000 (BOIB 15-2-2000; BOE 24-2-2000)
Delimitació de l’entorn de protecció: 25 m al voltant poligonal de cadascuna de les casetes/varadors
Informació públicaBOIB 23-03-2000
Núm. registre BIC de la CAIB:  7024 - 2 - 2 - 56 - 2818
Núm. DGBA (Ministeri d’Educació i Cultura):  R - I - 54 – 0000139
Tot i que són més de tres-cents elements, difícilment datables, molts entren sense dubte dins el període 1850-1950.

SES SALINES DE FORMENTERA

Incoació de l’expedient per a la declaració com a BIC amb la categoria de lloc històric per resolució de la CIPHA de 28-11-02.
L’explotació de les salines de Formentera, tot i ser antiga, conté elements arquitectònics relacionats amb aquesta indústria datables en el període 1850-1950.

ES CAMPAMENT (FORMENTERA)

Incoació expedient per a la declaració com a BIC amb la categoria de lloc històric per Resolució de la CIPHA de 10-07-01 (BOIB 7-8-01; BOE 22-08-01 )
Núm. registre BIC de la CAIB:  7024 - 2 - 2 - 54 - 2845
Codi d’identificació registre DGBA (Ministeri de Cultura):   A-R-I-54-0000146

Informe Institució Consultiva

Informe favorable de la Comissió Executiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs de 20-11-01.
Es tracta d’una presó que, un cop acabada la guerra civil, va servir per represaliar presos del bàndol republicà.


INSTITUCIONS, AGRUPACIONS, ASSOCIACIONS I ENTITATS DEDICADES A LA PROTECCIÓ I/O DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL A EIVISSA I A FORMENTERA

INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS
Carrer Pere Francès n.12, 1r 2a
07800, Eivissa

OBRA CULTURAL BALEAR DE FORMENTERA
Av. Mediterrània n.13
07860, Formentera